Obchodní podmínky

skupiny Sluban Hračky

obchodní společnosti Elinex Electric s.r.o.

se sídlem Družstevní 311, 738 01 Frýdek-Místek

identifikační číslo: 26816920

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26623

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese vo-shop.sluban-hracky.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) skupiny Sluban Hračky obchodní společnosti Elinex Electric s.r.o., se sídlem Družstevní 311, 738 01 Frýdek-Místek, identifikační číslo: 26816920, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26623 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, kterými jsou osoby, které při uzavírání a plnění smluv jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, dále spolky, školy, mateřské školky, školská zařízení apod. (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese vo-shop.sluban-hracky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě prodávajícím schválené registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7.       Registraci na webové stránce dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování jeho údajů a údajů o jeho nákupech.

2.8.       Prodávající se zaručuje, že údaje týkající se kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je třetím subjektům.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Prodávající se zavazuje, uvádět veškeré informace nabízeného zboží v maximální možné shodě s reálným produktem.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje veškeré informace o zboží, potřebné k odeslání objednávky kupujícím. Popis zboží obsahuje název, kód, skladovou dostupnost a cenu zboží, která je platná pro účely kupní smlouvy. Kupní ceny v této smlouvě se rozumí ceny zveřejněné na webovém rozhraní v době odeslání objednávky kupujícím.

3.3.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5.       Každá objednávka, kterou kupující odešle, je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží v ní uvedené.

3.6.       Prodávající po přijetí objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.       Kupující nemá možnost objednávku zrušit bez předchozí oboustranné dohody s prodávajícím.

3.9.   Během 1 až 5 pracovních dnů (dle aktuálního pracovního vytížení) od potvrzení přijetí objednávky odešle prodávající kupujícímu potvrzení realizace objednávky. Potvrzení bude obsahovat upřesnění dodacího termínu; dle aktuálních skladových zásob potvrzení množství rezervovaného a připraveného zboží k odeslání; a z toho vyplývající celkovou kupní cenu zboží, včetně všech případných vícenákladů podle individuálních obchodních podmínek předem sjednaných s kupujícím.

3.10.   Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím dodací list, není-li dohodnuto jinak.

3.11.   Fakturu – daňový doklad odesílá prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

3.12.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

4. DOPRAVA, PLATBA A EXPEDIČNÍ NÁKLADY

4.1. Kupující v objednávkovém formuláři zvolí požadovaný způsob dopravy:

4.1.1.    Osobní odběr – kupující si na výzvu dodavatele vyzvedne zboží osobně v místě sídla dodavatele

4.1.2.    Vlastní doprava – dodavatel vychystá zásilku k expedici a vyzve kupujícího k zajištění přepravy zboží. Dodavatel nenese zodpovědnost za poškození zboží způsobeno přepravou.
- Expediční náklady spojené s vychystáním zásilky (včetně balného) na objednávky do 2.999Kč bez DPH: 100Kč bez DPH
- Expediční náklady spojené s vychystáním zásilky (včetně balného) na objednávky nad 3.000Kč bez DPH: zdarma

4.1.3.    Dodavatel – dodavatel vychystá zásilku k expedici a doručí objednané zboží kupujícímu v rámci vlastních pravidelných rozvozů. Nebude-li dodavatel schopen dodat zboží v rámci vlastní dopravy, zajistí dodávku přepravní službou PPL.
- Expediční náklady spojené s vychystáním zásilky (včetně dopravného a balného) na objednávky do 2.999Kč bez DPH: 200Kč bez DPH
- Expediční náklady spojené s vychystáním zásilky (včetně dopravného a balného) na objednávky nad 3.000Kč bez DPH: zdarma

 

4.2. Kupující v objednávkovém formuláři zvolí požadovaný způsob úhrady:

4.2.1.    Hotově při osobním odběru

4.2.2.    Platba předem na účet – dodavatel zajistí objednané zboží a zašle kupujícímu zálohovou fakturu s platebními údaji. Zboží je připraveno k expedici po přijetí platby na účet dodavatele

4.2.3.    Dobírkou – Kupující hradí zboží hotově při převzetí zásilky v místě doručení.

4.2.4.    Individuální platební podmínky – pro dlouhodobé obchodní partnery na základě vzájemné dohody o individuálních obchodních podmínkách

 

4.3.        Objednávky jsou standardně odesílány během 1 – 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky, není-li dohodnuto jinak. V období během vánoční sezóny může být termín odeslání delší. V případě platby předem jsou objednávky odesílány po přijetí platby na bankovní účet dodavatele.

4.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.8. Po převzetí zásilky je kupující povinen dodané zboží s připojeným dodacím listem prohlédnout a případné zjevné vady zboží nebo neshody dodaného zboží s obsahem dodacího listu bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 7 dnů.

 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1.       Kupující je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit celkovou kupní cenu.

5.2.       Kupující bere na vědomí, že je povinen své údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.3.       Zpracováním údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5.4.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.5.       Požádá-li kupující o vymazání svých údajů, a to písemnou formou, je prodávající povinen vymazat registrovaného kupujícího z databáze nejpozději do 3 pracovních dnů.

5.6.       Kupující má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit v případě, že prodávající nebude schopen plného plnění objednávky v požadovaném termínu. O této skutečnosti bude kupující informován v potvrzení realizace objednávky.

5.7.       Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit v případě, že nebude schopen plnění objednávky v požadovaném dodacím termínu nebo i v případě, že zboží začalo být prodávajícímu dodáváno za vyšší cenu než v době odeslání objednávky kupujícím a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

6. Reklamace

6.1.       Záruční doba je 24 měsíců. Záruční list nahrazuje faktura.

6.2.       Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6.3.       V případě reklamovatelné vady, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

6.4.       Po obdržení oznámení reklamace prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o následném postupu.

6.5.       V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží zaslat na adresu prodávajícího, Družstevní 311, CZ – 738 01 Frýdek-Místek, bezpečně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu znehodnocování.

6.6.       Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

7.1.       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.


7.2.       Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího vo-shop.sluban-hracky.cz, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.